Přeskočit navigaci

Nabídka

 

Pohlednice

Elektronické pohlednice

 

Anketa


Výroční zpráva Mikroregionu želivka za rok 2003

(Zkrácená verze)
1. dubna 2004
Mikroregion Želivka

Mikroregion Želivka

Předmět činnosti Mikroregionu Želivka

Předmětem činnosti svazku obcí, jejichž katastrálním územím protéká řeka želivka nebo s tímto územím sousedí, je spolupráce na řešení společných úkolů, týkajících se zlepšování života obyvatel a celkové obnovy výše jmenovaného regionu. Aktivita svazku obcí bude zaměřena na následující oblasti:
1. na spolupráci při zpracování místních programů obnovy venkova a výměnu know-how mezi partnerskými obcemi v ČR a zemích EU;
2. zpracování strategie i konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu, návrhy podpory konkrétních podnikatelů a pomoc podnikatelům při podávání příslušných žádostí;
3. společné řešení dopravní a technické infrastruktury ve více obcích;
4. společnou péči o památky v mikroregionu;
5. využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, v mikroregionu;
6. řešení odpadového hospodářství pro více obcí;
7. podporu venkovské turistiky a agroturistiky při současném řešení dalších místních programů obnovy (např. akce obnovy občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu);
8. společné řešení sociálních služeb, školství a zdravotní péče v mikroregionu;
9. podporu komunikace prostřednictvím internetového napojení ve veřejných zařízeních, vznik "teledomů", dokončení telefonizace atp.;
10. zpracování propojených nebo společných internetových stránek;
11. marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů (trasy, návštěva místních slavností, nabídka regionálních specialit), týkající se více obcí;
12. budování a provoz informačních center, podporu projektů regionálních a lokálních muzeí, souvisejících s rozvojem venkova, nebo napomáhajících rozvoji cestovního ruchu;
13. budování a značení cyklostezek a turistických cest;
14. podporu společných řešení, směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu společnou přípravu pozemkových úprav;
15. podporu řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí.
16. podpora při správě majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení spravovaných obcemi.
17. podpora a zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadu a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Systém řízení Mikroregionu Želivka
Výbor svazku obcí
Předseda svazku obcí: Antonín Šotola, Čechtice
Zástupce předsedy svazku obcí: František Zelenka, Křivsoudov
Kontrolní komise: František Matlach, Snět
Bohumil Dušek, Tomice
Bohumil Červ, Strojetice
Manager: Jaroslav Švejda
Hospodářka / účetní: Marie Vrkoslavová

Systém financování Mikroregionu Želivka

Majetek svazku obcí je tvořen ročními příspěvky jednotlivých členů, přijatými dotacemi a příspěvky od obcí, příjmy z vlastní činnosti svazku obcí a jeho organizačních složek a dalšími finančními příjmy.
Roční příspěvek člena svazku obcí je poměrný a to podle počtu obyvatel člena svazku obcí k 31.12. předchozího kalendářního roku a schváleného ročního rozpočtu svazku obcí.
Celková částka ročního příspěvku bude zařazena do konsolidačních položek rozpočtů obcí jednotlivých členů. Roční příspěvek je splatný v jedné splátce do 31.3. nebo ve dvou 50% splátkách do 31.3. a do 31.9. každého kalendářního roku na účet svazku obcí vedený u České spořitelny a.s.
Příspěvky obcí za obdržené dotace
Jednotliví členové přispívají na činnost svazku obcí částkou představující 2% z jim přiznané finanční dotace na konkrétní projekt připravený v rámci aktivit svazku obcí.
Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem svazku obcí. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti svazku obcí, jak je vymezeno ve stanovách.
Čerpání prostředků z majetku svazku obcí se řídí dle schváleného rozpočtu svazku obcí, čerpání prostředků na konkrétní projekty se řídí dle dohody členů před započetím realizace projektu. Dofinancování akcí je poměrné a to podle počtu obyvatel jednotlivých členů svazku obcí k 31.12. předchozího kalendářního roku, pokud nebude dohodnuto jinak.
Plné znění výroční zprávy je k nahlédnutí na obecních úřadech obcí Mikroregionu Želivka.
Aktivity Mikroregionu Želivka

Tento přehled je stručným nástinem , ale rozhodně není vyčerpávajícím přehledem veškerých aktivit, neboť jejich popis by byl zřejmě bezúčelným sepisováním rozsáhlých činností v rámci činnosti mikroregionu.
LEDEN
· PREZENTACE REGIONU
Od 9. ledna do 12. ledna se na brněnském výstavišti uskutečnil 12. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR 2003. Stánek pod názvem "POSÁZAVÍ" v rámci výstavního stánku Střední Čechy zastával plochu 30 m2 a zastupoval všechna turisticky zajímavá místa a mikroregiony na Benešovsku. Na vybudování expozice se finančně podílely obce, města, mikroregiony a podnikatelské subjekty. Po celé čtyři dny veletrhu byla zajištěna prezentace pracovníky informačních center regionu Posázaví. Stánek, který nabízel velké množství propagačních materiálů se těšil velkému zájmu a napomohlo tomu i živé vystoupení skupiny historickému šermu Červená kumpanie, jejíž členové lákali diváky k návštěvě stánku z hlavního pódia. Na přípravě expozice se podílely: Hrad Český Šternberk, Město Benešov, Město Sázava, Město Sedlec - Prčice, Město Týnec nad Sázavou, Město Vlašim, Město Votice, Mikroregion CHOPOS, Mikroregion Želivka, Obec Čerčany, Obec Louňovice pod Blaníkem. Na programu se podílely: Bisport spol. s r.o., Český Dvůr s.r.o., Červená Kumpanie, Green Valley Park, Hotel Nad Řekou, Monínec s.r.o., Podblanické Infocentrum, Licoměrsko spol. s r.o., Sporthotel V Hájku, Zámek Jemniště, Občerstvení zajistily: IKCM CHOPOS, Motel Konopiště, Pivovar Benešov spol. s r.o., Botanicus s.r.o. – Ostrá
· Tvorba fotodokumentace pro potřeby mikroregionu.
ÚNOR
· Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2003. Již druhým rokem se ho zúčastnil také náš region pod názvem "Posázaví". Finančně expozici podpořili města, obce, mikroregiony a podnikatelé z oblasti. Osobní kontakt s návštěvníky veletrhu zajistili pracovníci informačních center celého regionu. Návštěvnost stánku byla ve stejných objemech jako v loňském roce. Ve čtvrtek a v pátek navštívili stánek zástupci podnikatelských subjektů i měst, se kterými úzce spolupracujeme. Podívat se přišli také nám blízké osobnosti. Velmi rádi jsme uvítali Antonína Podzimka, místohejtmana Středočeského kraje. Sobota a neděle je již pravidelně věnována turistické veřejnosti.
· 27. února Den malých obcí v Praze.
· Tvorba podkladů pro knihu Obce Benešovska.
BŘEZEN
· 6. března se na zámku Jemniště uskutečnilo pracovní setkání statutárních zástupců měst, mikroregionů, podnikatelských subjektu a neziskových organizací. Tohoto setkání, pořádaného mikroregionem CHOPOS a obecně prospěšnou společností Posázaví, se zúčastnilo 28 osob. Hlavním tématem byla implementace programu LEADER+ v regionu Posázaví a rozvoj cestovního ruchu v tomto regionu. Na tříhodinovém setkání prodiskutovali účastníci jednotlivé postupy zahrnující vytvoření místní akční skupiny, vypracování rozvojové strategie regionu či systém vzdělávání pracovníků informačních center ve spolupráci s Úřadem práce v Benešově, jehož ředitel se tohoto setkání také zúčastnil. Hlavní témata pracovního setkání: Příprava regionu Posázaví na aplikaci programu LEADER+, Zařazení informačních center do systému, Rozvoj cestovního ruchu v regionu Posázaví, koncepce propagace regionu - veletrhy, propagační materiály.
DUBEN
· Příprava žádostí o dotace z POV dotační tituly 1-4 pro obce a dotační tituly 6,7 pro mikroregion (příjem žádostí odložen).
KVĚTEN
· Revize projektu značení cyklotras
· Příprava pro získávání finančních prostředků z programů EU
ČERVEN
· Příprava projektu POSÁZAVÍ - LEADER +
· Jednání se zástupci z Burgundska o možné přeshraniční spolupráci v rámci programu EU LEADER +
· Škola obnovy venkova – Lety u Prahy – PHARE 2003, fondy EU
· Vypracování nového znění stanov
ČERVENEC
· Tvorba fotodokumentace pro potřeby webové prezentace.
· Z iniciativy Ministerstva zemědělství v rámci celé ČR proběhlo zaškolení odborníků z vybraných regionů, které jsou nejlépe připraveny na finanční pomoc z programu LEADER +. Odborné přednášky a konzultace prováděli francouzští experti.
SRPEN
· Tvorba fotodokumentace pro potřeby mikroregionu.
· Příprava žádosti z POV o dotaci na opravu komunikací
· Zajištění možností výkonu civilní služby pro mikroregion.
ZÁŘÍ
· Příprava Strategie rozvoje regionu Posázaví - setkávání místní akční skupiny LAG.
· Zahájení přípravy na veletrhy cestovního ruchu v roce 2004.
· Registrace nového znění stanov – změna názvu na Mikroregion Želivka – svazek obcí
ŘÍJEN
· Výběr dodavatelů projektu vybudování cyklotras
· 12.10 – 14.10. Travelling Work Shop PREPARE
· 15.10 – 17.10. Mezinárodní konference PREPARE Banská Štiavnica
LISTOPAD
· realizace projektu značení cyklotras
· Dne 1. listopadu se od 8. do 17. hodin konali v Týnci nad Sázavou v KD Metaz soutěže v tanečním sportu CENA POSÁZAVÍ a POSÁZAVSKÝ STŘEVÍC. Sportovní akce celorepublikového významu, taneční postupová soutěž v standardních a latinsko-amerických tancích.: Děti 2-C, Junioři 1,2-DC, Neregistrované nad 15 let, Hlavní kategorie tříd DC. Celkem 151 párů z různých tanečních škol z celé republiky ( Bakov nad Jizerou, Benešov, Beroun, České Budějovice, Kladno, Liberec, Neratovice, Ostrava, Praha, Příbram….) bojovalo o postup do finále v 17 kategoriích. Ceny pro soutěžící byli nakoupeny i za finanční podpory města Týnce nad Sázavou. Odměnou nejlepším byla pozlacená soška tanečníka, diplom, medaile a věcné ceny. Cílem projektu je podpořit aktivity dětí ve volném čase, podpora kulturního vyžití v městě Týnci nad Sázavou. Po skončení tanečního odpoledne následovalo od 19:30 společenské setkání zástupců místní správy, podnikatelských subjektů, neziskových organizací.
· 5. listopadu návštěva veletrhu cestovního ruchu MADI 2004 v Praze.
· Dokončení a předání žádosti o dotaci na opravu komunikací.
· Návštěva akce Studenti pro venkov. Jednání o možnostech pro udržení a návrat mladých lidí na venkov.
· Sobota 22. listopadu návštěva rehabilitačního zařízení - sklípek Horní Bojanovice.
· Setkání se zřizovateli informačních center - příprava smluv o spolupráci v roce 2004.
PROSINEC
· Dokončení projektů za rok 2003
· Druhá část přípravy a školení expertů z řad členů místních akčních skupin vybraných regionů pro LEADER+.
· Dokončení strategie rozvoje regionu Posázaví.
Stručný popis vybraných témat
Projekt technické infrastruktury Mikroregionu Želivka
Během celého roku proběhla řada jednání při neustále probíhající přípravě na realizaci projektu technické infrastruktury, který svým rozsahem převyšuje mnohonásobně finanční možnosti obcí. Avizované územní rozhodnutí, které mělo být vydáno do konce roku 2003, se nepodařilo zajistit z důvodů nedostatečného finančního krytí. Předpokládané náklady na tvorbu této projektové dokumentace jsou 5,6mil. Kč. Tato částka by měla být v roce 2004 zajištěna v celé výši dotací. Probíhala i jednání se potencionálními zájemci o účast na realizaci tohoto projektu.
Webová prezentace
Nejen zajištění prezentace a reklamy mikroregionu ale i k povinnému zveřejňování informací dle zákona 106/2000 Sb. slouží webové stránky, které mají pozitivní ohlas mezi jejich návštěvníky. Připomínky jsou však k aktualizaci. Pro potřeby lepší aktualizace je nutné zkvalitnit tok informací od obcí, sdružení a spolků k administrátorovi tak, aby zveřejňovaná data byla aktuální a poskytovala návštěvníkům stránek dostatečné a široké spektrum informací.
LEADER +
Iniciativa EU za podpory ČR je významným nástrojem pro vybudování kvalitní spolupráce mezi obcemi, nestátními organizacemi a spolky, sdruženími, podnikateli a občany za účelem získávání finančních prostředků z fondů k tomu určených. Řada regionů v celé ČR vidí velikou příležitost v tomto programu. Asi osmdesát regionů chce žádat o zařazení do tohoto projektu, ale uspět může pouze deset nejlepších. Za tímto účelem byla rozšířena již fungující spolupráce v rámci projektu POSÁZAVÍ. Je připravena strategie regionu, soubor projektů, a byla absolvována řada jednání a již zmíněná školení tak, aby mohl region POSÁZAVÍ být mezi deseti vybranými, kteří obdrží finanční prostředky pro podporu projektů z fondů EU. Díky spolupráci Mikroregionu Želivka v těchto aktivitách mají možnost se o finance z LEADERU + ucházet nejen obce mikroregionu, ale i podnikatelé, sdružení, spolky atd.
Podpora rozvoje pracovních příležitostí
Jedním ze směrů snažení je získání investorů se zájmem o vytvoření pracovních příležitostí. Za tímto cílem byla vedena řada jednání, která zatím nepřinesla žádné hmatatelné výsledky. Někteří z investorů od svého záměru upustili v důsledku nevyhovující technické infrastruktury. (Např. výstavba logistického centra, výstavba masozpracujícího závodu, rekonstrukce budov pro výrobu elektrozařízení) I nadále trvá snaha jednat s potencionálními investory, kteří by vytvořili nová pracovní místa v našem regionu.
Vzdělávání a poradenství
Probíhá ve všech oblastech dotýkajících se obcí. Jako příklad lze uvést zajištění pomoci formou individuálních konzultací při práci s PC dle požadavků obcí. Mezi další je možné zařadit poradenství a pomoc při zajištění a vypracování žádostí o dotace ze státních fondů atd.
Propagace a spolupráce
V této oblasti je nejrozšířenější spolupráce se sbory dobrovolných hasičů, základní a mateřskou školou v Dolních Kralovicích (byla oslovena i ZŠ v Čechticích). Tato spolupráce spočívá především v zajištění fotodokumentace, návrzích a tisku pamětních listů a diplomů a technické pomoci při přípravě a realizaci akcí. Finančně se na těchto akcích mikroregion nepodílí.
Čerpané finanční dotace POV 2003

· V roce 2002 byly z POV mikroregionem čerpány dotace v celkové výši 2,6mil. Kč.
· V roce 2003 byly čerpány mikroregionem prostředky z POV na realizaci projektu cyklotras a poradenskou činnost v celkové výši 450tis. Kč
(Na rok 2004 byly podány žádosti o dotace v celkové výši 18,5 mil. Kč.)

Projekt POSÁZAVÍ

Zpočátku byla spolupráce mezi mikroregiony nepojmenována, později však vyvstala nutnost vložit této aktivitě obchodní značku. Byl vybrán název Posázaví vzhledem ke známosti řeky Sázavy. I když název nevystihuje přesně plošné rozmístění regionu, jde o již zaběhnutou značku, která má vytvořen velice slušný image.
Proč spolupráce v rámci Posázaví? K této spolupráci vedly jasné ekonomické úspory, např. při propagaci, reklamě, výrobě tiskových materiálů. Další nespornou výhodou je výměna informací jak o možnostech finančních dotací a grantů, tak informací pro potřeby samotných obcí. Další výhodou je silná pozice při prosazování zájmů vůči krajskému úřadu či státním institucím. Významnými partnery jsou podnikatelé, kteří mají zájem spolupracovat a uvědomují si, že konkurenčnímu prostředí lze lépe čelit při spojení svých sil v určitých aktivitách. Velmi silným partnerem je např. také Česká spořitelna, a.s. nebo Úřad práce.
Spolupráce v rámci Posázaví pomohla položit základní kameny pro vytvoření místní akční skupiny pro program LEADER +.
Jednou z mnoha možností seznámit se s tímto projektem a jeho aktéry byl společenský večer Posázaví, který by se měl stát tradicí s možností setkat se a prohlubovat kontakty.

LEADER +

Proč LEADER+ v Posázaví
Jaké je historie spolupráce, jak je to dnes a jak to vidíme do budoucna.
Krátký historický úvod
Počátky spolupráce v regionu Posázaví lze datovat na konec roku 2000, kdy se poprvé setkali zástupci obcí, mikroregionů, podnikatelských subjektů a neziskových organizací při přípravě deklarace spolupráce na rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu. Takto započatá spolupráce se neustále rozvíjela, rozvíjely se hlavně aktivity kolem spolupráce informačních center a propagaci regionu, vznikaly také první produkty – např. rodinná hra Družina knížete Václava. V roce 2002 se objevila možnost začít pracovat na implementaci programu LEADER+. Tato iniciativa koresponduje s již započatými aktivitami v našem regionu a odpovídá záměrům v našem regionu.
Od roku 2002 je příprava na implementaci tohoto programu dotována z Programu obnovy venkova (POV) – podporuje přípravu pilotních řešení.
Co je to LEADER+?
Program Evropské unie. V České republice bude spuštěn jako samostatný od roku 2006, od května roku 2004 bude součástí Sektorového regionálního operačního programu (SROP) v části zemědělství. V gesci ho bude mít tedy Ministerstvo zemědělství ČR.
Velmi stručný záměr programu: záměrem EU bylo iniciovat spolupráci na místní úrovni, která přivede za jeden stůl zástupce veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací. EU přidělí takové skupině finanční prostředky, které dle pravidel a v návaznosti na strategii oblasti rozděluje předkladatelům projektů.
Proč se spolu setkáváme?
Motivací k našemu pravidelnému setkávání je zájem obcí, mikroregionů, neziskových organizací a podnikatelských subjektů o regionální rozvoj a s ním související přístup k finanční podpoře z pro naše organizace nových zdrojů. Důležité je samozřejmě naše vnitřní přesvědčení o správnosti a důležitosti tohoto jednání a nelze tak činit bez osobního nasazení podpořeného institucí, kterou zastupujeme.
Také můžeme předpokládat, že pestrá skupina různých profesí a zájmů přinese nové podněty ke spolupráci v regionu.
Naše stávající situace vůči Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) a EU
Projekt předložený svazkem obcí CHOPOS prošel na jaře letošního roku veřejnou obhajobou při výběrovém řízení Středočeského krajského úřadu a byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu MMR. Další podpora vázaná na kvalitu lokální strategie, kvalitu práce místní akční skupiny a dalších parametrů bude probíhat na začátku roku 2004 na základě předložených projektů – zatím opět z POV. V první polovině roku 2004 se rozhodne, zda budeme podpořeni na delší dobu (v této chvíli do roku 2006). V pozitivním případě bychom již během příštího roku obdrželi finanční prostředky na podporu projektů (podpora v max. výši 75% přijatelných nákladů).
Kromě prostředků iniciativy LEADER+ se budeme zaměřovat také na získání podpory ze Strukturálních fondů EU, ze kterých bude možné realizovat projekty. Důležitá bude naše podpora potencionálním předkladatelům projektů z našeho regionu.
Neočekávejme od programu LEADER+ peníze na infrastrukturu
Iniciativa LEADER+ bude podpořena (v případě, že budeme mezi 10 vybranými pilotními regiony) pravidelnou každoroční částkou, jejíž výše není známa, ale ze zkušeností partnerů z Francie se pohybuje v oblasti kolem 1 mil € (tedy až od roku 2006 – do té doby bude podpora řádově nižší). Půjde především o podporu spolupráce v regionu a podporu menších projektů.
Jiná je situace kolem Strukturálních fondů. Zde se však bude žádat o každý projekt samostatně a rozhodovat bude státní agentura k tomu pověřená.
Z čeho budeme financovat provoz LAG?
Zdroje financování:
· příspěvky Posázaví o.p.s. – podnikatelské subjekty
· příspěvky mikroregionů dle počtu obyvatel
· zdroje z financovaných projektů
· poradenská činnost místní akční skupiny
· ... ???
Má to cenu?
Věříme, že ano, ale cesta k definitivní podobě skupiny a standardizaci její práce bude ještě dlouhá a složitá. Poprvé se u nás setkávají zástupci různých skupin a je na nás všech, zda tato setkání budou přínosem směřujícím k profesionální práci pro rozvoj naší oblasti.
Proto každý aktivní má dveře k nám otevřené…Přijďte.
Opěrné body naší činnosti
Díky mnoha setkáním již máme základní informace jak o naší činnosti, tak o tom, komu je tato činnosti určena a za jakým cílem.
1. Poslání
„Naším posláním je spolupráce směřující ke zkvalitnění života v regionu Posázaví.“
2. Cíle

  · rozvoj cestovního ruchu
  · zvýšení zaměstnanosti
  · tvorba a ochrana krajiny
  · rozvoj informační infrastruktury
  · kulturní a společenský rozvoj
  · obnova a ochrana kulturního dědictví
  · podpora podnikatelských aktivit
  · využívání místních zdrojů a potenciálu regionu

3. Cílové skupiny

  · občané Posázaví
  · návštěvníci oblasti (tuzemští i zahraniční)
  · podnikatelé Posázaví
  · veřejná správa (jednotlivé obce Posázaví, Středočeský kraj, ministerstva, vláda)
  · neziskové organizace Posázaví

Kroky k postupnému dosažení stanovených cílů

  I – III / 2003 schvalování účasti na projektu orgány jednotlivých účastníků
  I – III / 2003 vytěžení názorů z jednotlivých účastníků projektů – od jimi pověřených zástupců
  II – III / 2003 rozhovory s podnikatelskými subjekty
  II – III / 2003 dotazníková šetření na informačních centrech
  III / 2003 pracovní jednání za odborného vedení – získání vstupních dat
  IV / 2003 dopracování strategie rozvoje – SWOT analýza, katalog projektů
  11 / 2003 podání žádostí o dotaci z POV – 4 projekty
  12 / 2003 strategie rozvoje – řešení na programovací období 2004 – 2006 – orientace projektů, směry rozvoje ...
  1 / 2004 schválení strategie rozvoje jednotlivými účastníky
  I – IV / 2004 realizace 4 projektů v rámci POV
  I / 2004 předání strategie rozvoje na Středočeský krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství – účinný lobbing
  II / 2004 „boj“ o zařazení regionu Posázaví mezi pilotní regiony programu
  III / 2004 v případě zařazení mezi pilotní regiony již příjem projektů

Vymezení regionu POSÁZAVÍ
POSÁZAVÍ
Spolupracující subjekty na programu LEADER+ v regionu Posázaví
V průběhu roku 2003 dospěla spolupráce subjektů do úrovně odsouhlasení spolupráce orgány jednotlivých organizací. Postupně probíhalo schvalování jejich aktivit vedoucích k rozvoji regionu Posázaví. Tento seznam není konečný, neustále se přidávají další subjekty hlavně z oblasti podnikatelů a občanských sdružení. Dochází tak k naplňování kréda programu LEADER+ a to spolupráce všech na naplňování cíle - rozvoje regionu. Každá organizace jmenovala svého pověřeného zástupce do plánovacího výboru, jehož úkolem je koordinace a plánování činností v regionu Posázaví.

Subjekt Pověřená osoba Datumpodepsáníspolupráce
Město Benešov Ing. Iva Tichovská 30. dubna 2003
Město Týnec n. Sáz. Zuzana Němcová, DiS 5. května 2003
Mikroregion Blaník Ladislav Hejný
Mikroregion CHOPOS Jiří Granát Garant
Mikroregion Džbány Miroslava Jeřábková 28. dubna 2003
Mikroregion Podblanicko Eva Lupačová
Mikroregion Želivka Jaroslav Švejda 6. května 2003
Obec Čerčany Ing. J. Tywoniaková 30. července 2003
Občanské sdružení Podblanickem Petr Zapletal 5. května 2003
Posázaví o.p.s. Miloslav Půta 14. října 2003
Podblanické ekocentrum Ing. Karel Kříž 12. května 2003
Česká spořitelna a.s.pobočka Benešov Ing. Karel KovaříkMilan KutnarPetr Chotívka 22. července 2003
Úřad práce Petr Němeček 29. dubna 2003PREPARE

Zasedání mezinárodní iniciativy programu PREPARE
Program na podporu občanské společnosti a rozvoje venkova především v nových členských zemích střední Evropy.
Účastníky jednání z ČR byl zástupce ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj, a sedm zástupců nestátních organizací. Mezi účastníky tohoto jednání byl jedním ze dvou zástupcú ve smyslu obcí a svazků obcí z celé ČR pouze Jaroslav Švejda, manager Mikroregionu Želivka.
Travelling Workshop 12.10. – 14.10. 2003
12.10.2003 Česká republika
Obec Křelov (Olomoucký kraj)
Zde se iniciativně připravují na Leader + formou výzvy (plakáty, místní tisk, rozhlas…) oslovili občany a podnikatele a zjistili kterou oblast chtějí rozvíjet a k té budou vypracovávat strategii, sbírají jednotlivé projekty aby vytvořili integrovaný projekt.. Zatím mají rozděleny tři skupiny
1. venkovská turistika
2. využití volného času
3. obnova kulturního dědictví
plusy: bezproblémová spolupráce občanů
mínusy: velmi malé zapojení podnikatelů – zatím nemají důvěru k výsledku projektu
Mikroregion Povodí Stonávky (Moravskoslezský kraj)
Obec Třanovice – důraz na maximální využití místních zdrojů a produktů; podpora místních podnikatelů, vybudováním podnikatelského inkubátoru, obecní OPS (komunální služby, tvorba projektů, tvorba projektů a poradenská činnost podnikatelům, …) odkupuje od zemědělců šťovík (na topení biomasou); projekt na využití obnovitelných zdrojů; snaha obcí hledat využití starých zanedbaných objektů;
Hlavní téma Leaderu – využití obnovitelných zdrojů v Pobeskydí – zpracování a využití biomasy.
13-14.2.2003 Polsko
Velice stručně: předvedli nám jak obnovují malé školy na venkově (cca 7 až 15 žáků) z finančních zdrojů obcí a především občanů (podpora církve). Dále v regionu Babia góra spojily místní nezaměstnané obyvatele a připravili pro ně projekt v jehož rámci bylo asi 80 místních lidí vyškoleno v řezbářském umění. Nyní aktivně v rámci tohoto programu pracuje 20 vyškolených, vyrábějí vyřezávané výroba ze dřeva a prodávají je pod vlastní značkou v síti vlastních prodejen ( ukázali nám všechny tři).
Zasedání mezinárodní iniciativy programu PREPARE
Banská Štiavnica 15.10. - 17.10. 2003
15-17.2.2003 Slovensko
Skupiny představily závěrečné zprávy z traveling workshopu, účastníci vybrali několik témat a rozdělili se do pracovních skupin k řešení vybraného tématu. Závěry byly shrnuty do závěrečné zprávy, která bude podkladem ke konferenci v Salzburku a prosazována zástupcem evropského parlamentu, který se závěrečných jednání na Slovensku účastnil.
Jedním z jednání byla i možnost případné spolupráce se Slovenským venkovským parlamentem. Při náročné diskusi se zástupci venkovského parlamentu bylo zjištěno, že mikroregiony v SR byly vytvořeny „násilně“ direktivním nařízením a v drtivé většině nejsou funkční. Funkce venkovského parlamentu zajišťuje v SR dostatečnou sílu pro prosazování zájmů obcí ve státní správě. V ČR by obdobně měl fungovat Spolek pro obnovu venkova.

Co je to PREPARE?
V angličtině to znamená: Pre-Accession Partnership for Rural Europe, tedy „předvstupní partnerství pro venkovskou Evropu. Cílem PREPARE je posilovat úlohu občanské společnosti, podporovat mezinárodní výměny v oblasti rozvoje venkova a to zejména v rámci 10 kandidátských zemí Střední Evropy.
Rozvoj venkova je úspěšný tehdy, když jsou vytvořena silná partnerství na národní i místní úrovni a pokud jsou do procesu rozvoje venkova zapojeni místní lidé. Ovšem v kandidátských zemích není občanská společnost, ve smyslu aktivní místní demokracie a neziskových organizací, vždy dostatečně silná, aby ji vlády považovali za aktivního partnera.
PREPARE má za cíl posílit občanskou společnost ve venkovských oblastech a podporovat dialog, důvěru, sebevědomí a spolupráci mezi místními aktéry, vládami a všemi partnery v rozvoji venkova (na všech geografických úrovních). Věříme, že se venkovské oblasti stanou dostatečně silné k tomu, aby se účastnily rozhodovacích procesů v zájmu udržitelného rozvoje venkova.
Překlad textu „Co je PREPARE“ – Renata Knotková
Většina nákladů spojených s cestou byla hrazena z iniciativy PREPARE, ostatní náklady byly financovány z prostředků POSÁZAVÍ.

PREPARE

PREPARE


Nahoru
Copyright © 2000 - 2022 Mikroregion Želivka
Design: Graf-it, stránky využívají publikační systém Apollo